Prodejny: Prostějov •  Domamyslice •  Olomouc

+420 736 715 082

pkntechniknarex.e-shop@seznam.cz Přihlásit

Login

?

Registrovat
Košík:

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Radek Vaněk

Šípková 8, Domamyslice, Prostějov

IČO: 14651700

DIČ: CZ6403170521

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

uživatelský účet

1.2.      Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.3.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

uzavření kupní smlouvy

1.4.      Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

1.5.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

1.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.7.      Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

cena zboží a Platební podmínky

1.8.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese po telefonické domluvě:

Dolní 97, Prostějov 796 01               

                     Borová 2, Prostějov 798 01                          

                     Chvalkovická 14, Olomouc 773 00

 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému, pouze na provozovnách:

Dolní 97, Prostějov 796 01

Chvalkovická 14, Olomouc 773 00

 • dobírkou

1.9.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

1.10.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

odstoupení od kupní smlouvy

1.11.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

1.12.  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. 14 dení lhůte se vztahuje i nato, když dopis, nebo elektronická pošto nedojde do 14 dnů, ale je prokazatelné, že datum odeslání spolňuje 14 denní lhůtu. V případě odstoupení od kupní smoluvy, má zákazník právo dostat své peníze do 14 dnů.

1.13.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno v co nejkratší možnou dobu (maximálně do 14 dnů, jinak nelze odstoupit od kupní smlouvy) od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží zasílejte pokud možno v původním obalu, nebo podobném, aby nedošlo k jeho poškození..

1.14.  Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

1.15.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

1.16.  Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

přeprava a dodání zboží

1.17.  Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.18.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 150Kč (slovy: stopadesát korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

1.19.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.20.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující by ve vlastním zájmu měl zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Na zboží v akci a zlevněné zboží (ceny na e-shopu) se nevztahují již žádné slevy, tudíž ani sleva 2% při platbě v hotovosti

 

EXPEDICE ZBOŽÍ

 Vzhledem k povaze zboží, které vám nabízíme, se doba doručení pohybuje kolem 1-5 pracovních dnů od odeslání vaší objednávky.

 • Samozřejmě nejsou výjimkou případy, kdy je možné zboží expedovat druhý den po odeslání objednávky, nicméně o skutečném datu objednávky budete vždy informováni telefonicky.
 • Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k situaci, že zboží nebude možné v termínu do 3 dnů doručit, budeme vás s předstihem kontaktovat a o nastalé situaci informovat. Zároveň se obě strany dohodnou na řešení vzniklé situace.

 

odpovědnost za vady, Záruka

1.21.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením §612 anásl. občanského zákoníku).

1.22.  Záruka se nevztahuje na závady způsobené neoprávněným zásahem do přístroje, jeho mechanickým poškozením, nedodržením montážního návodu a provozních podmínek závazně stanovených v dokumentaci, dodané jako příslušenství výrobku. 

1.23.  Záruku stanovuje výhradně výrobce zboží.

1.24.  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, ale nezaručuje se za to. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

1.25.  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající za minimální poplatek a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvu. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

1.26.  Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozoven – Radek Vaněk, Borová 2, Domamyslice, Prostějov.

                                            Dolní 97, Prostějov

                                            Chvalkovická 14, Olomouc

1.27.  Kupující uplatní nárok na vyřízení reklamace zboží – zasláním, případně osobním doručením vadného zboží s kopií prodejního listu.

1.28.  Nároky při uplatnění reklamece:

 •  výměna za nové zboží
 •  oprava zboží
 •  vrácení peněz

další práva a povinnosti smluvních stran

1.29.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.30.  Prodávající si vyhrazuje lhůtu dodávky zboží podle jeho charakteru. Nejpozději do 7 dní.

1.31.  Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

1.32.  Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané   zboží odesláno.

 

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

 

Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení – odstoupení od kupní smlouvy.

Poštovné, si kupující volí sám, podle přednastavených hodnot. Balné se obvíjí podle charakteru a velikosti zásilky od 30 do 350 kč s DPH.

 

ZÁVAZNOST OBJEDNÁVKY

 

Každá objednávka, kterou kupující potvrdí (tzn. stiskne tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU), je považována za závaznou.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Kupující nemá možnost sám objednávku stornovat – tuto akci provádí pouze prodávající po dohodě s kupujícím.

ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sDělení

1.33.  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.34.  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další osobní údaje.

1.35.  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

1.36.  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.37.  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.38.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.39.  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

1.40.  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

1.41.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Doručování

1.42.  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

1.44.  Po okresu Prostějov, Olomouc, Přerov – doprava nad 5 000 (slovy: pět tisíc) zdarma naším zákaníkem.

 

1.45.  Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

záverečná ustanovení

1.46.  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.47.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

1.48.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.49.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

1.50.  Adresa doručovací: Radek Vaněk, Dolní 97, Prostějov

-                         adresa elektronické pošty: pkntechniknarex.e-shop@seznam.cz 

V Prostějově dne 10.10.2013